Photo Book, 45R 45th. Anniversary Book

2022Creative Direction: Ichigo Sugawara
Art Direction: Arata Maruyama 
Design: Arata Maruyama, Keitaro Takahashi, Yuichi Kato, Chihiro Ishikawa
Photography: Shinji Takahashi, Ichigo Sugawara, Hidetake Ohata, Tomohiro Yasui, Mitsunori Ikeda
Writing: Yasuharu Sugano@